Ενημέρωση

Τι αλλάζει με τα φωτοβολταϊκά σε πολυκατοικίες

Ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται για τα φωτοβολταϊκά που αφορούν νοικοκυριά και πολυκατοικίες.

Από τον επόμενο μήνα θα πρέπει να συζητάμε για την υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τις αλλαγές που έφερε ο νόμος 5037/2023. Μεταξύ των αλλαγών που έφερε αυτός νόμος είναι η πρόβλεψη να υπάρχει για τα οικιακά νοικοκυριά ανώτατο όριο ισχύος 10 kWp για συστήματα net-metering και 100 kWp ανά παροχή για επιχειρήσεις.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αυτοπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing) και εικονικού ετεροχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing). Προβλέπεται επίσης η από κοινού αυτοκατανάλωση από κοινού, διευκολύνοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά επίσης το σύστημα του αυτοκαναλωτή μπορεί να ανήκει στην κυριότητά του ή σε τρίτο πρόσωπο ή να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης μέσω τρίτου προσώπου, της εγκατάστασης και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης και της συντήρησης, αν το τρίτο πρόσωπο παραμένει υπό τις εντολές του αυτοκαταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή, το τρίτο πρόσωπο δεν θεωρείται αυτοκαταναλωτής.

Μια επιχείρηση μπορεί να κάνει virtual net-billing, είτε μόνη της, είτε συμμετέχοντας σε Ενεργειακή Κοινότητα. Στην περίπτωση του virtual net-billing, οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης.

Σε σχέση με την αυτοκατανάλωση τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους, με την επιφύλαξη των εν ισχύι τελών δικτύου και άλλων σχετικών χρεώσεων, τελών, εισφορών και φόρων. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια. Ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων, με ανώτατο όριο τα δέκα (10) κιλοβάτ (kW) ανά παροχή οικιακής κατανάλωσης και 100 kW ανά παροχή εμπορικής κατανάλωσης.

Να σημειωθεί πως από 1η Νοεμβρίου δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων αιτήσεων στον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμούς με εικονικό net-metering από Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018. Τέτοιες αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι νέας μορφής Κοινότητες (Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών).