Ενημέρωση

Nέα εποχή … με Net Billing Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το Net Billing (καθαρός λογαριασμός) είναι ένα σύστημα μέτρησης και τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγούς-καταναλωτές (prosumer) που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπως φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους παραγωγούς-καταναλωτές να συμψηφίζουν την παραγόμενη ενέργεια με την ενέργεια που καταναλώνουν από το δίκτυο, αλλά με μια διαφοροποίηση στον τρόπο που γίνεται ο συμψηφισμός και η τιμολόγηση σε σύγκριση με το Net Metering.

 

Πώς Λειτουργεί το Net Billing

  1. Παραγωγή και Κατανάλωση: Ο παραγωγός-καταναλωτής παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ανανεώσιμη πηγή του. Η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται πρώτα για την κάλυψη των αναγκών του σπιτιού ή της επιχείρησης. Αν υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής, η ενέργεια αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο.
  2. Συμψηφισμός: Η παραγόμενη και καταναλωθείσα ενέργεια συμψηφίζονται, αλλά όχι απευθείας με την ίδια τιμή. Η ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο αποτιμάται σε μια προκαθορισμένη τιμή, η οποία συνήθως είναι χαμηλότερη από την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής για την ενέργεια που παίρνει από το δίκτυο.
  3. Χρέωση και Πίστωση: Ο παραγωγός-καταναλωτής λαμβάνει μια πίστωση για την ενέργεια που έχει διοχετεύσει στο δίκτυο, βασισμένη στην προκαθορισμένη τιμή. Αυτή η πίστωση αφαιρείται από τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά την ενέργεια που έχει καταναλώσει από το δίκτυο.

Διαφορές με το Net Metering

  • Τιμολόγηση: Στο Net Metering, η παραγόμενη και καταναλωθείσα ενέργεια συμψηφίζονται με την ίδια τιμή. Στο Net Billing, η τιμή της ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο είναι συνήθως διαφορετική (συνήθως χαμηλότερη) από την τιμή της ενέργειας που καταναλώνεται από το δίκτυο.
  • Οικονομική Απόδοση: Το Net Billing μπορεί να έχει διαφορετική οικονομική απόδοση για τον παραγωγό-καταναλωτή, καθώς η τιμή που πληρώνεται για την διοχετευόμενη ενέργεια είναι χαμηλότερη, αλλά μπορεί να παρέχει πιο σταθερό πλαίσιο τιμολόγησης.

Πλεονεκτήματα του Net Billing

  • Ακριβέστερη Τιμολόγηση: Προσφέρει ένα πιο ακριβές σύστημα τιμολόγησης που αντανακλά καλύτερα το κόστος παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ενθάρρυνση της Αυτοκατανάλωσης: Κίνητρο για μεγαλύτερη αυτοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας, καθώς η αποτίμηση της ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο είναι χαμηλότερη.

Μειονεκτήματα του Net Billing

  • Μειωμένη Οικονομική Απόδοση: Οι παραγωγοί-καταναλωτές μπορεί να έχουν μικρότερη οικονομική απόδοση σε σύγκριση με το Net Metering λόγω της χαμηλότερης τιμής της ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο.

Το Net Billing είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου.